viernes, 30 de octubre de 2009

Consecuencias de la Antena, la sentencia, y seguimos...

Me llega un comunicado de prensa, y veo que no tiene mucha difusión para algunos ni se dice nada, ya que se ve que no es interesante, y no es noticiable. O sí lo es, eso sí, el no difundirlo. Y lo que se expone, es muy grave y con muchas consecuencias.

Aquí os lo dejo, que cada uno extraiga las suyas. A ver como acaba todo esto que como lo han llevado de mal los del Ajuntament, ya lo sabemos, todos.

Y no solo es una antena, son varias en la misma situación, circunstancias, circunstantes, actuaciones, etc.

Nota de premsa.

Ha quedat acreditat per sentència del TSJ de Catalunya que el sistema UMTS no tenia llicència. Per tant ha estat muntada i funcionant durant dos anys sense autoritzacions municipals i sense que la Corporació hagi pres les mesures necessàries. Així ho esmenta la referida sentència. Per tant, aquestes omissions, generen que estiguem en disposició, com a veïns afectats, d'iniciar un procediment de responsabilitat patrimonial contra l'ajuntament per demanar danys i perjudicis soferts per la instal.lació il.legal de l'antena, inclosos danys morals.

Per altra banda, s'entrarà escrit a l'Ajuntament fent constar que, ja que ara han iniciat dos expedients sancionadors i que la Llei no permet que la sanció que s'imposi a l'infractor sigui inferior al benefici que ha obtingut, exigirem que dins l'expedient sancionador l'instructor del procediment demani a Telefónica Móviles la facturació que ha realitzat en aquests dos anys en què la llicència ha estat funcionant amb UMTS sense llicència i que, per tant, afegeixi aquest import a l'import de la sanció.

Estudiarem jurídicament si interposem recurs contenciós administratiu contra la llicència atorgada mitjançant decret de 02.10.2009 (el que es fa constar a la premsa que es a va signar el dia 13.10.2009) en base a diverses infraccions urbanístiques que considerem que existeixen: infracció d'alçàries i usos urbanístics permesos per la normativa urbanística local. O si per contra, iniciem accions penals tenint en compte aquestes dades:


- les dates de sol.licitud de llicència (23.04.2009, casualment just pocs dies després de que recaigués sentència en primera instància que nosaltres havíem perdut si bé dins del termini que nosaltres teníem per presentar recurs d'apel.lació davant del TSJ, ja que la sentrència no era ferma en aquesta data)

- la data de concessió de l'actual llicència (2 d'octubre, un dia després de que li notifiquin al procurador de l'ajuntament la sentència)

- la inactivitat administrativa per no haver actuat clausurant al seu moment l'antena, com feia constar la STSJ de Catalunya de 17.09.2009 en la seva decisió (fallo) quan va dir que literalment l'Ajuntament al seu moment ho hauria d'haver fet.

Per altra banda, considerarem nul tot el procés que es faci concedint llicència o suspenent els efectes i concedint una llicència posteriorment. D'aquí que s'iniciïn els accions que hem esmentat al punt anterior o, fins i tot, davant el mateix jutjat contenciós número 12.

L'Ajuntament encara no ens ha comunicat quan entrarà a la seu de l'empresa per desconnectar l'antena tot i que ho hem demanat per escrit a la Corporació. Ens n'hem enterat per la premsa d'ahir que serà el dia 2 de novembre. Comprovarem que no hagin transcorregut els 10 dies que feia constar la resolució judicial. Si han transcorregut s'exigirà el pagament de la 1a multa per part de l'Ajuntament ja que el termini, un cop obtinguda l'autorització d'entrada a domicili, és ineludible. També restarem a l'espera del que realment faci el dia 2 de novembre l'Ajuntament. La Corporació ha de ser conscient de què és el que ordena la sentència. Si no compleix estrictament amb el que diu demanarem que se li imposi també multa.

Aquesta setmana també presentarem la factura dels honoraris de lletrat i procurador en concepte de costes processals que ha d'abonar l'Ajuntament. Aquests diners serviran per finançar els nous processos que siguin necessaris.

Sr. David Izquierdo Sánchez - Especialista en Dret Administratiu

... ... ...

Napoleón Bonaparte (apodado en su tiempo por: “El petit Cabró”).

0 comentarios: